กำลังโหลดข้อมูล

 

โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

ริเริ่มขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยผสานความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาศักยภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โครงสร้างคณะทำงาน 3 ภาคส่วน

12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)

ขยายความร่วมมือ 21 องค์กร

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Social Impact

เป้าหมาย

10 ยุทธศาสตร์การยกระดับการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED คณะทำงานจึงร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาไทยให้บรรลุเป้าหมาย