กำลังโหลดข้อมูล

โครงสร้างการทำงาน

โครงสร้างการทำงานภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ  ประกอบด้วยคณะทำงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ด้าน 

โครงสร้างการทำงาน