กำลังโหลดข้อมูล

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

Vision :   ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
Mission : สร้างเยาวชนที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาให้เป็นทั้ง “คนดี และ คนเก่ง”

             การจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาของประเทศไทยได้ จำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาอย่างชัดเจน คณะทำงานจึงร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนา ดังนี้

 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์