กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

โรงเรียนสัตยาไส

www.sathyasaith.org

โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric & Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอน​

  • การเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์เข้าไปในวิถีชีวิตของนักเรียนด้วย 5 เทคนิค ( Action Learning ผ่าน กิจกรรมเกม นิทาน เพลง สวดมนต์ )

  • พัฒนาองค์ความรู้ทุกสาระวิชาให้กับนักเรียนผ่านโครงการ Pear Tutoring เพื่อนสอนเพื่อน / แสวงหาความรู้ผ่านการตั้งคำถาม

  • ผู้ปกครองรับรู้แนวทางการสอนและร่วมพัฒนาคุณค่าในชีวิตของนักเรียน

วิทยากร : 

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส 
นางลัดดา จุลวงศ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส

Tags

roadshow,best practice,หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอน,โรงเรียนสัตยาไส,child centric,action learning,ประชารัฐ