กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

โรงเรียนทอสี

http://thawsischool.com

โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric & Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอน

  • โรงเรียนวิถีพุทธปัญญา ที่นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต ทั้งวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเอง พร้อมสร้างประโยชน์สุขต่อส่วนรวม

  • ทุกคนสามารถเรียนรู้ พัฒนา และสร้างประโยชน์สุขต่อตนเองและผู้อื่นได้ตามหลักไตรสิกขา พรือภาวนา ๔ (๒ นอก ๒ ใน ๒ ระดับ) *แนวคิดการศึกษาวิถีพุทธ

วิทยากร :

นางอาภาภัทร ไชยประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทอสี
นางจุฬารัตน์ อินทรมหา
นางประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร
นางทัศน์เนตรดาว โสรัต

Tags

roadshow,best practice,หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอน,child centric,action learning,ประชารัฐ,โรงเรียนทอสี