กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

โรงเรียนเพลินพัฒนา

www.plearnpattana.com

โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric & Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอน

  • จัดการเรียนรู้ และจัดหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม มีพื้นฐานความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ได้ดี มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้ได้ตามความสนใจ มีความสามารถในการจัดการงานของตนได้ดี

  • มีทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต รวมถึงมีทักษะที่สำคัญๆ เพื่อการอยู่ ร่วมกับผู้อื่น พร้อมที่จะเผชิญกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอย่างมี ความสุข สนุก...ในวัยอนุบาล

วิทยากร :

นางวิมลศรี ศุษิลวรณ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา
นางสาวณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์

Tags

best practice,หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอน,โรงเรียนเพลินพัฒนา,child centric,action learning,ประชารัฐ,roadshow