กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา (โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม จ.ชุมพร)

www.bandonsaingam.ac.th

โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric & Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอน

  • สร้างนักเรียนได้รับการฝึกทักษะด้าน ICT เพื่อให้สามารถค้นคว้าความรู้ทุกสาระวิชาได้ด้วยตัวเอง
    - ​นักเรียนได้รับการฝึกทักษะด้าน ICT เพื่อให้สามารถค้นคว้าความรู้ทุกสาระวิชาได้ด้วยตัวเอง
    - ครูทุกคนได้รับการฝึกทักษะด้าน ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
    - จัดโครงการเพื่อนสอนเพื่อนถ่ายทอดความรู้ด้าน ICT

  • ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

วิทยากร : 

นายกิจจา เก่งการไถ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 

 

Tags