กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม และความพอเพียง

โรงเรียนสัตยาไส ก่อตั้งโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด  มีเป้าหมายในการสร้างคนดีเหนือสิ่งอื่นใด  ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการบูรณาการคุณธรรมไปในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา พร้อมปลูกฝังความพอเพียงให้กับนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

Tags

สัตยาไส,ดร.อาจอง,คุณธรรม,โรงเรียนสัตยาไส,ประชารัฐ,โรงเรียนต้นแบบ