กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

โรงเรียนมีชัยพัฒนา

โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนทางเลือก ในเครือของมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดี มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ สามารถคิดนอกกรอบและค้นคว้าหาคำตอบ พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการการเกษตรและธุรกิจเพื่อสังคม และเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนในอนาคต

โรงเรียนมีชัยพัฒนา เป็นทั้งสถานที่สอนหนังสือสำหรับนักเรียน ปลูกฝังความซื่อสัตย์ มีวินัย สร้างจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน ฝึกทักษะชีวิต อาชีพ และการทำธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

Tags

โรงเรียน,มีชัยพัฒนา,แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต,ศูนย์การพัฒนา,mechanism bomboo school