โครงการสานพลังประชารัฐ” ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ คือ 1 ใน 2 โครงการภายใต้โครงการประชารัฐที่เป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำให้มีสัมฤทธิผลและมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง ยั่งยืน