กำลังโหลดข้อมูล

คลิปแนะนำอุปกรณ์ ICT ที่มอบให้ ร.ร. ประชารัฐ


คลิปแนะนำโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ


1. High Speed Internet  ( Fiber Optic )


โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ได้ร่วมสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง High Speed Internet ( Fiber Optic) เพื่อทดแทนการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ ADSL, IP Star ให้กับ 1,294 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากจำนวนทั้งสิ้น 3,342 โรงเรียนใน Phase I เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งสาระความรู้ได้อย่างทัดเทียมกับโรงเรียนในเมืองใหญ่ ๆ ทั่วไป

 

 

2.  สื่อและอุปกรณ์ที่ ร.ร. ประชารัฐได้รับจากโครงการ


โรงเรียนประชารัฐจะได้รับการติดตั้งชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน

 

สื่อและอุปกรณ์ที่ทาง ร.ร. ประชารัฐได้รับแบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้

 

สื่อ


          1. สื่อและอุปกรณ์ในห้องเรียน

 

ICT

 

อุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องเรียนทุกห้องเรียน ได้แก่
1. ทีวี LED 43 นิ้ว : เพื่อให้สามารถรับชมช่องรายการสาระความรู้จากทั่วทุกมุมโลกผ่านช่องรายการทรูวิชั่นส์ได้ในทุกห้องเรียน
2. คอมพิวเตอร์ :  พร้อมบรรจุสื่อการเรียนการสอนครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ควบคู่กับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ขึ้นบนจอ TV ได้ในทุกห้องเรียน 
3. ระบบ LAN Network : ติดตั้งไปยังทุกห้องเรียนและทุกอาคารเรียนเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สืบค้นข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆ เสริมการเรียนการสอนได้ในทุกห้องเรียน และทุกอาคารเรียน
4. ระบบสายสัญญาณภาพและเสียง (SMATV) : เพื่อรองรับการกระจายสัญญาณภาพและเสียงจากช่องรายการสารคดีเพื่อการเรียนรู้จาก “ตู้แดง” ไปจัดการเรียนการสอนเสริมได้ในทุกห้องเรียน

 

  2. สื่อและอุปกรณ์ในห้องออกอากาศ

on air

อุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องออกอากาศ ได้แก่ 

1. TV และกล่องรับสัญญาณ 4 กล่อง (ส่วนการกระจายสัญญาณช่องรายการ)

2. ส่วนการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (SMATV)  จาก 2.1) จากโต๊ะประกาศข่าว   2.2)  จากเครื่องคอมพิวเตอร์

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ Server : ส่วนการบันทึกช่องรายการ

 

รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ ICT และสื่อในทุกห้องเรียน

 

ช่องทางการติดต่อและแจ้งปัญหาในด้านต่าง ๆ 

เมื่อทางโรงเรียนมีปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ สามารถติดต่อ ผู้ดูแลอุปกรณ์ ICT  โดยค้นหาเบอร์ติดต่อได้ที่ เมนู การสนับสนุนด้านการศึกษา >>  ผู้ดูแลอุปกรณ์ ICT

วิธีการใช้อุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการศึกษา 

สามารถชมวิดีโอสาธิตการใช้งานอุปกรณ์และสื่อ พร้อม download คู่มือการใช้งาน ได้ ที่นี่  

ช่องรายการเพื่อการศึกษา

ช่องรายการสาระความรู้กว่า 80 ช่อง (รวมช่อง DL-TV) สามารถตรวจสอบตารางการออกอากาศและรายการเด่นประจำเดือน ได้ที่นี่

 

          

      3. สื่อการเรียนการสอน (โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ)


โครงการฯ ได้รวบรวมหลักสูตร สื่อการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายด้าน เพื่อมอบให้โรงเรียนประชารัฐได้ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม   โดย หลักสูตร สื่อการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่างๆ  ได้ถูกบรรจุอยู่ใน 2 ช่องทาง ดังนี้
1. เว็บไซต์ www.pracharathschool.go.th   เข้าเมนู  “คลังความรู้” 
2. โปรแกรม “สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ” –
  โปรแกรม “สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ” เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการสื่อการสอนที่บรรจุอยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มอบให้โรงเรียนประชารัฐ
สามารถ Download โปรแกรมจากเพื่อนำไปติดตั้งในคอมพิวเตอร์  ได้ ที่นี่  

 

program


           หลักสูตร สื่อการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
⦁    8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
      - วิชาภาษาอังกฤษ : True Click Life English Genius, eng 24, Echo Hybrid
      - วิชาคอมพิวเตอร์ : True Click Life Computer Genius
      - True Click Life SIS : มัลติมีเดีย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
⦁    คุณธรรมและจริยธรรม
      - กระบวนการพัฒนา ร.ร.คุณธรรม โดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ
⦁    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ
     - เกมพอเพียง : ฝึกทักษะ ปลูกฝังแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
     - รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง รร. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice)  : วิดีโอโรงเรียนต้นแบบชั้นนำต่างๆ (best practice) ที่รวบรวมแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

 

แหล่งส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ 

        - LCI for STEM Course Catalog ( LCS )


            โครงการ LCI ( Leadership, Change Management, Innovation) ได้จัดทำ catalog รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศเข้าถึงข้อมูลของกิจกรรมได้สะดวก และเป็นประโยชน์ในการเลือกสรรกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม สามารถดาวน์โหลด Leadership Change Management Innovation (LCI) Course Catalog   ได้ที่นี่  ( รอ link )

           - อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  
สพฐ. และ สสวท. คัดเลือก โรงเรียนนำร่อง STEM 2,250 โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนประชารัฐ 735 โรงเรียนจัดอบรมครูผ่านระบบออนไลน์ (โรงเรียนพี่เลี้ยง และศูนย์ STEM Education ทั่วภูมิภาค) สามารถดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.stemedthailand.org

           - www.trueplookpanya.com  : แหล่งรวมคลังบทเรียน คลังข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ ครบทุกกลุ่มสาระวิชา ทุกระดับชั้น ใช้งานได้ฟรี
           -  The 1 book e-library Application : Application ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียนในโครงการสามารถล็อกอินเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน” Application ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียนในโครงการสามารถล็อกอินเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย