กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

               คำกริยาทำให้เกิดประโยคที่สมบูรณ์

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

               มฐ.ท ๔.๑ ป. ๖/๑ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

๑. ยกตัวอย่างคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ  (K)

๒. แต่งประโยคโดยใช้คำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับได้ถูกต้อง  (P)

๓. เห็นความสำคัญของการใช้คำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับได้ถูกต้อง  (A)           


สาระการเรียนรู้

 ๑. ความรู้

           กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ (อกรรมกริยา)

๒. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด

          การปฏิบัติ/การสาธิต  การแก้ปัญหา  การประยุกต์/การปรับปรุง  การสรุปความรู้ การประเมินค่า

 ๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

           ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย   

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์


กิจกรรมการเรียนรู้

๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๕ คน แข่งขันกันเล่าเรื่องตลกจากประสบการณ์หรือเรื่องที่เคยอ่านพบ

(ให้เวลา ๑๐ นาที) แล้วส่งตัวแทนออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้น ให้นักเรียนที่นั่งฟังปรบมือและหัวเราะเพื่อให้กำลังใจ

๒.ให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาเขียนประโยคจากการฟังในข้อ ๑ คนละ  ๑ ประโยคครูช่วยดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม                                                        

๓. ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ ๓ คน ทำท่าตามคำกริยาจากบัตรคำที่ครูกำหนดให้พร้อมกันกลุ่มใดพร้อมมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ ดังนี้

            ๑. ยิ้ม  หัวเราะ  ร้องไห้  คุย

            ๒. คุย  ร้องเพลง  รำ  วิ่ง

            ๓. เดิน  วิ่ง  กระโดด  ตะโกน

            ๔. นอน  คลาน  เต้นรำ  รำไทย

            ๕. บิน  ร้องเพลง  หัวเราะ  ว่ายน้ำ 

 ๔. ให้นักเรียนออกมาเติมประธานจากบัตรคำเดิมที่กระดานหน้าชั้น ให้เป็นประโยคที่เหมาะสม  เช่น  อาจารย์สมศรีร้องเพลง   นกปากห่างบินมา   เขาร้องไห้

๕. ให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายสรุปว่าประโยคจะต้องประกอบด้วยประธาน และกริยาเป็นอย่างน้อย                  ดังนั้นกริยาที่เรียนไปแล้ว เป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับก็ได้ใจความที่สมบูรณ์เราเรียกว่า อกรรมกริยา จากนั้นให้ยกตัวอย่างคำกริยา

๖. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้  คำกริยาทำให้เกิดประโยคที่สมบูรณ์

๗. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้

            ๏ มีสำนวน  สุภาษิตหรือคำพังเพยใดบ้างที่มีคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ

๘. ให้นักเรียนวาดภาพแสดงประโยคคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ

การวัดผลและประเมินผล

๑. วิธีการวัดและประเมินผล

     ๑.๑  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

     ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม      

๒. เครื่องมือ

     ๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

     ๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

๓. เกณฑ์การประเมิน

     ๓.๑  การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

              ผ่านตั้งแต่ ๒ รายการ           ถือว่า  ผ่าน

               ผ่าน           ๑ รายการ         ถือว่า   ไม่ผ่าน

     ๓.๒ การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

               คะแนน  ๙ - ๑๐  ระดับ     ดีมาก

               คะแนน  ๗ - ๘   ระดับ    ดี

               คะแนน  ๕ - ๖    ระดับ     พอใช้

               คะแนน  ๐ - ๔    ระดับ     ควรปรับปรุง

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

              บัตรคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย