กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

                คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับจะทำให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

               มฐ.ท ๔.๑ ป. ๖/๑ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

 ๑. ยกตัวอย่างคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับ (K)

๒. แต่งประโยคโดยใช้คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับ  (P)

๓. เห็นความสำคัญของการใช้คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับได้ถูกต้อง  (A)           


สาระการเรียนรู้

 ๑. ความรู้

           กริยาที่ต้องมีกรรมมารับ

๒. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด

          การจำแนก  การให้เหตุผล  การสรุปความรู้  การปฏิบัติ/การสาธิต  การปรับปรุง   

๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

           ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย   

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์


กิจกรรมการเรียนรู้

๑. ครูติดบัตรคำต่อไปนี้๒. ให้นักเรียนช่วยกันสนทนาว่ายังเป็นประโยคที่ไม่ได้ใจความสมบูรณ์ต้องมีคำบางคำมารับต่อจากคำกริยา ซึ่งเราเรียกว่ากรรมกริยาที่มีกรรมมารับเราเรียกว่า สกรรมกริยา 

๓. ให้นักเรียนแข่งขันกันเติมประโยคแล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

๔. ให้นักเรียนแข่งขันกันแต่งประโยคอกรรมกริยา  และสกรรมกริยาโดยใช้ประธานตัวเดียวกัน ดังนี้  เต่า   ไก่   นายกรัฐมนตรี   พระภิกษุ   นักเรียน   ผู้อำนวยการ   ตำรวจ   ประชาชน   นักประพันธ์ 

            ตัวอย่าง   อกรรมกริยา  ไก่  ไก่ป่าขันเจื้อยแจ้วแต่เช้าตรู่

                           สกรรมกริยา   ไก่  ไก่คุ้ยเขี่ยดินหาอาหารให้ลูก        

๕. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้  คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับจะทำให้ประโยคมีใจความสมบรูณ์

๖. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้

            ๏ มีสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยใดบ้างที่มีคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับ

การวัดผลและประเมินผล

๑. วิธีการวัดและประเมินผล

     ๑.๑  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

     ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม      

๒. เครื่องมือ

     ๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

     ๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

๓. เกณฑ์การประเมิน

     ๓.๑  การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

               ผ่านตั้งแต่ ๒ รายการ           ถือว่า   ผ่าน

               ผ่าน           ๑ รายการ         ถือว่า   ไม่ผ่าน

     ๓.๒ การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

               คะแนน  ๙ - ๑๐  ระดับ     ดีมาก

               คะแนน  ๗ - ๘   ระดับ    ดี

               คะแนน  ๕ - ๖    ระดับ     พอใช้

               คะแนน  ๐ - ๔    ระดับ     ควรปรับปรุง

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

               บัตรคำ


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย