กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

               ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองและส่วนรวม สามารถทำได้โดยการเสนอแนะแนวทางและแสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

    พ 4.1      ป.6/แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

                   ป.6/3  แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม

สาระการเรียนรู้

1.    สาระการเรียนรู้แกนกลาง

       1)  ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

       2)  ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

       3)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

      4)  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม

2.   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น                           

            (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.   ความสามารถในการสื่อสาร

2.   ความสามารถในการคิด

            1)  ทักษะการสังเกต                                                        2)  ทักษะการวิเคราะห์

            3)  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา                                         4)  ทักษะการนำความรู้ไปใช้

3.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

     1.  มีวินัย                                                        2.    ใฝ่เรียนรู้                        

     3.     มุ่งมั่นในการทำงาน                                  4.     มีความรับผิดชอบ

     5.     มีจิตสาธารณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว

 

กิจกรรมที่ 1   ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ                                                    เวลา  1-2  ชั่วโมง

          วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขั้นที่  1  กระตุ้นความสนใจ (Engage)                                          

1.       ครูนำภาพสิ่งแวดล้อมในลักษณะต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนจะเลือกอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมในภาพใด เพราะเหตุใด โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม

2.       ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ให้บอกความหมายของสิ่งแวดล้อมตามความเข้าใจของนักเรียน แล้วครูอธิบายความหมายของสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน

ขั้นที่  2  สำรวจค้นหา (Explore)

1.       ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ

2.       ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้ จากหนังสือเรียน ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้

-  คู่ที่ 1 ศึกษาความรู้เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม

-  คู่ที่ 2 ศึกษาความรู้เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ขั้นที่  3  อธิบายความรู้ (Explain)

     นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายความรู้ที่ได้จากการศึกษาให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง แล้วผลัดกันซักถามหากมีข้อสงสัยและผลัดกันอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน

ขั้นที่  4  ขยายความเข้าใจ (Expand)

1.       ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน แล้วบันทึกผลลงในใบงานที่ 1.1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของฉัน

2.       นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบผลงานในใบงานที่ 1.1 หากมีข้อบกพร่องให้ช่วยกันแก้ไขเติมเต็มให้สมบูรณ์

ขั้นที่  5  ตรวจสอบผล (Evaluate)

1.       นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานในใบงานที่ 1.1 หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

2.       นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

กิจกรรมที่ 2  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ                               เวลา  1  ชั่วโมง

          วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

ขั้นที่ 1  นำเข้าสู่บทเรียน

1.       นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมารับอุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรม กลุ่มละ1 ชุด ได้แก่ ถุงผ้า ถุงพลาสติก ผ้าเช็ดหน้า กระดาษชำระ เป็นต้น (ครูสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม)

2.       ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่า อุปกรณ์ที่ครูนำมาให้ดูนั้น เมื่อนำมาใช้งานแล้วจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน

ขั้นที่ 2  จัดการเรียนรู้

1.         ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพจากหนังสือเรียน แล้วร่วมกันอภิปรายความรู้จนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน

2.         นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง คิดก่อนใช้ และทำใบงานที่ 2.2 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ เมื่อทำเสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อบกพร่องให้ช่วยกันแก้ไขเติมเต็มให้สมบูรณ์

ขั้นที่ 3  สรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช้

1.       นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

2.       ครูแนะนำให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในอนาคต

ขั้นที่ 4  วัดและประเมินผล

ครูวัดและประเมินผลนักเรียนจากการทำใบงานที่ 2.1 - 2.2

 

กิจกรรมที่ 3  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม                 เวลา  1  ชั่วโมง

          วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว

ขั้นสอน

1.         ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากเรื่องที่ 1) จับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม จากหนังสือเรียน

2.         นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันอภิปรายความรู้ที่ได้จากการศึกษา แล้วสรุปเป็นสาระสำคัญของคู่ตนเอง

3.         นักเรียนแต่ละคู่กลับมารวมกลุ่มเดิม ผลัดกันอภิปรายความรู้ตามที่คู่ของตนได้สรุปให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟังแล้วผลัดกันซักถามข้อสงสัย และผลัดกันอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน

 

ขั้นสรุป

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมในการรักษา

สิ่งแวดล้อม

 

     Ÿ  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพของตนเอง ตามกำหนดเวลา แล้วรายงานผล โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่กำหนด

 

            นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว

การวัดผลและประเมินผล

1.  การประเมินก่อนเรียน

            -    ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว

2.   การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

            1)  ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของฉัน

            2)  ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง คิดก่อนใช้

            3)  ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

            4)  ตรวจแบบบันทึกการอ่าน

            5)  ประเมินการนำเสนอผลงาน

             6) สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

            7)  สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

            8)   สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.   การประเมินหลังเรียน

            -    ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว

4.   การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

            -    ตรวจรายงานการปฏิบัติตนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพของตนเองและของส่วนรวม

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1.   สื่อการเรียนรู้

            1)  หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

            2)  อุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรม

            3)  วีดิทัศน์เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

            4)  บัตรภาพ

            5)  ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของฉัน

            6)  ใบงานที่ 2.1 เรื่อง คิดก่อนใช้

            7)  ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

2.    แหล่งการเรียนรู้

            1)  ห้องสมุด

            2)  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ                        

                  -    http://www.eric.chula.ac.th/eric/envinfo/ep/ohs1.html

 

 


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย