กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

               ตา เป็นอวัยวะภายนอกที่สำคัญ เราควรรักษาดวงตาอย่างถูกวิธี หากรู้สึกว่าเกิดความผิดปกติกับดวงตา ควรรีบบอกผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ให้พาไปปรึกษาและรับการดูแลรักษาจากจักษุแพทย์

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

            1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก (พ 1.1 ป. 1/1)

            2. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอกได้ถูกวิธี (พ 1.1 ป. 1/2)

    จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาอวัยวะตาอย่างถูกต้องได้  (K)

2. ตระหนักถึงความสำคัญของอวัยวะดวงตาและการดูแลรักษาอวัยวะตา (A)

3. แสดงทักษะในการดูแลรักษาอวัยวะตาอย่างถูกต้องได้ (P)

สาระการเรียนรู้

• อวัยวะภายนอก

               – ตา: การดูแลรักษาอวัยวะตา

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์


กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน

1. ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน โดยให้นักเรียนเล่าถึงประสบการณ์ในการเรียนรู้ในคาบเรียนที่ผ่านมาเพื่อทบทวนความรู้

2. นักเรียนร่วมกันทดลองหลับตาแล้วลืมตา แล้วพูดคุยถึงประสบการณ์ที่ได้รับในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะความสำคัญของอวัยวะตา หากเราไม่มีอวัยวะดังกล่าวจะเกิดผลอย่างไร เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของอวัยวะดังกล่าว


ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้

            1. นักเรียนร่วมกันอ่านความรู้เรื่องตา ในหนังสือเรียนฯ/หรือสื่อการเรียนรู้ สุขศึกษาและ

    พลศึกษา สมบูรณ์แบบ ชั้น ป. 1 ตามครู เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านและทบทวนความรู้

             2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน โดยเฉพาะวิธีการดูแลรักษาอวัยวะตา

              3. ครูให้ความรู้ในเรื่อง วิธีการดูแลและรักษาอวัยวะตาเพิ่มเติม

  

ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์

              1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมการสังเกตภาพที่เห็นและตอบคำถามจากแผ่นภาพที่ครูแจกให้/หรือในสื่อการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ป. 1

              2. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ

  

ขั้นที่ 4: การนำไปใช้

              • นักเรียนผลัดเปลี่ยนกันบอกถึงวิธีการดูแลรักษาอวัยวะตาของตนเองให้เพื่อน ๆ ฟัง

  

ขั้นที่ 5: สรุปความรู้

              • ครูและนักเรียนสรุปวิธีการดูแลรักษาอวัยวะตาร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ภาพแสดงลักษณะของอวัยวะตา

2. ภาพแสดงถึงข้อที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการดูแลรักษาอวัยวะตา

3. แผ่นภาพประกอบการปฏิบัติกิจกรรมการสังเกตภาพที่เห็นและตอบคำถาม

4. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1

5. สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษารหัสบทเรียน 1011 - 1014

6. แบบฝึกหัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย