กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

               ปัจจุบันลักษณะของครอบครัวในสังคมไทยโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ครอบครัวที่มีขนาดใหญ่หรือครอบครัวใหญ่ โดยลักษณะครอบครัวดังกล่าวนี้จะประกอบด้วยสมาชิกหลายคนและมีสถานภาพบทบาทในครอบครัวที่แตกต่างกัน แต่บางครอบครัวอาจมีสมาชิกไม่มาก ซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวขนาดเล็ก

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

               • ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่ดีต่อกัน (พ 2.1 ป. 1/1)    จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะและสมาชิกในครอบครัวได้  (K)

2. ร่วมศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและสมาชิกในครอบครัวกับผู้อื่นด้วยความสนใจและมีระเบียบวินัย (A)

3. สามารถสื่อสารเพื่อระบุจำนวนและลักษณะของสมาชิกภายในครอบครัวของตนเองได้ (P)

 


สาระการเรียนรู้

• ครอบครัว

               – ลักษณะและสมาชิกในครอบครัว

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์


กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน

            1. ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน ทบทวนความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผ่านมา

           2. สุ่มนักเรียนประมาณ 5–6 คน ออกมาเล่าเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนของสมาชิกและความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายในคาบเรียนที่ผ่านมาให้เพื่อนในชั้นฟัง

  

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้

             • ลักษณะและสมาชิกในครอบครัว

1. นักเรียนร่วมกันดูภาพครอบครัวของหนูต๋อยและครอบครัวของหนูฝน (ภาพขยายจากหนังสือเรียนฯ/หรือสื่อการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ป. 1 ) ที่ครูเตรียมมาร่วมกันแล้วระดมความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงลักษณะของความแตกต่างของแต่ละครอบครัว

         – ครอบครัวของหนูต๋อยและหนูฝนแตกต่างกันอย่างไร (ครอบครัวของหนูต๋อยเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวของหนูฝนเป็นครอบครัวใหญ่)

        – นักเรียนคิดว่า บุคคลในภาพของครอบครัวหนูต๋อยและหนูฝนประกอบด้วยใครบ้าง (พ่อ แม่ และสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว)

       – ครอบครัวของนักเรียนมีลักษณะคล้ายกับครอบครัวของใคร (–––)

2. ครูให้ความรู้ในเรื่อง ครอบครัวเล็กและครอบครัวใหญ่ และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานภาพของบุคคลในครอบครัวประกอบแผนภูมิแสดงลำดับของบุคคลในครอบครัวขนาดเล็กและขนาดใหญ่

 

ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์

             • นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการวาดภาพระบายสีครอบครัวของฉันและนำผลงานมาเสนอ

ผลัดเปลี่ยนให้เพื่อนในชั้นเรียนฟังและดู

  

ขั้นที่ 4: การนำไปใช้

             • มอบหมายนักเรียนไปขอความรู้จากผู้ปกครองในบ้าน โดยศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับ

ความสัมพันธ์ของเครือญาติภายในครอบครัวตามลักษณะของสังคมไทย

  

ขั้นที่ 5: สรุปความรู้

             1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ในเรื่อง ลักษณะและสมาชิกในครอบครัว

             2. นักเรียนบันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึกการวัดผลและประเมินผล

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ภาพขยายแสดงจำนวนสมาชิกในครอบครัวหนูต๋อยและครอบครัวหนูฝน

2. แผนภูมิแสดงลำดับของบุคคลในครอบครัวขนาดเล็กและขนาดใหญ่

3. กระดาษวาดเขียนและอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี

4. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1

5. สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษารหัสบทเรียน 1021

6. แบบฝึกหัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย