กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

               ความรักและความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญต่อการเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขกายสบายใจ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

             • ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่ดีต่อกัน (พ 2.1 ป. 1/1)


    จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายแนวทางในการสร้างความรักและความผูกพันในครอบครัวอย่างถูกต้องได้ (K)

2. ร่วมศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความรักและความผูกพันในครอบครัวกับผู้อื่นด้วยความสนใจและมีระเบียบวินัย (A)

3. สามารถสื่อสารเพื่อระบุแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อสร้างความรักและความผูกพันในครอบครัวให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (P)


 

สาระการเรียนรู้

• ครอบครัว

               – ความรักและความผูกพันในครอบครัว

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน

             1. ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเพื่อทบทวนความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผ่านมา   

             2. ครูสุ่มนักเรียนให้แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญ

ของครอบครัวที่อบอุ่น โดยใช้ประเด็นคำถาม เช่น

                 –  ครอบครัวที่อบอุ่นมีลักษณะสำคัญอย่างไร (ทุกคนมีความรัก ความสามัคคีกัน)

                 –  การอาศัยอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นส่งผลดีต่อเราอย่างไร (ทำให้สมาชิกในครอบครัวมี ความสุขกายสบายใจ)

  

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้

              • ความรักและความผูกพันในครอบครัว (ข้อ 1–2)

              1. ครูและนักเรียนสรุปความหมายและความสำคัญของครอบครัวอบอุ่นร่วมกัน

               2. นักเรียนอ่านเนื้อหาความรู้หัวข้อ 1.3 หัวข้อ 1 และหัวข้อ 2 ในหนังสือเรียนฯ/หรือในสื่อ

             การเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ป. 1 ตามครูเพื่อสร้างเสริมทักษะการอ่านและความสามารถในการคิด

  

ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์

              • นักเรียนผลัดกันเล่าถึงสิ่งที่ตนเองปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันที่บ้านให้เพื่อนฟังในชั้นเรียน

 

ขั้นที่ 4: การนำไปใช้

              • มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการบันทึกการปฏิบัติต่อครอบครัวโดยนำมาเสนอใน

คาบเรียนต่อไป

  

ขั้นที่ 5: สรุปความรู้

             1. ครูและนักเรียนสรุปความรู้ที่ได้รับจากการอ่านเนื้อหาหัวข้อ 1 และ 2 ร่วมกัน

             2. นักเรียนบันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก

 

การวัดผลและประเมินผล
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ภาพกิจกรรมที่แสดงถึงลักษณะของการให้ความช่วยเหลือกันของสมาชิกภายในครอบครัว

2. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1

3. สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษารหัสบทเรียน 1021

4. แบบฝึกหัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1

 


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย