กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

               เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันในหลายลักษณะ เช่น มีลักษณะของอวัยวะเพศที่แตกต่างกัน การแต่งกายที่แตกต่างกัน การใช้คำลงท้ายในการพูดที่แตกต่างกัน ตลอดจนความแตกต่างของลักษณะท่าทางการแสดงออก

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

             1. บอกสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง (พ 2.1 ป. 1/2)

             2. บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง (พ 2.1 ป. 1/3)

 

 


 

 

   จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกลักษณะของความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงได้(K)

2. ร่วมศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงด้วยความสนใจ (A)

3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (P)


สาระการเรียนรู้

• เพศชาย เพศหญิง

               –   ความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน

1. ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศของคนเราร่วมกัน เพื่อทบทวนความรู้ในคาบเรียนที่ผ่านมา

2. สุ่มนักเรียนประมาณ 3–4 คน ออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศตามที่ได้รับมอบหมายในคาบเรียนที่ผ่านมา

  

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้

              • ความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

              – ครูให้ความรู้ในเรื่อง ความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยใช้ภาพประกอบการ

อธิบาย (ดังรายละเอียดในหนังสือเรียนฯ/หรือสื่อการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ป. 1   

  

ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์

              • นักเรียนแบ่งกลุ่มตามเพศ แล้วร่วมกันแสดงบทบาทสมมุติ โดยให้สนทนาโต้ตอบกันด้วยการ

ใช้คำลงท้ายที่สุภาพตามเพศของตน ผลัดเปลี่ยนกันซักถาม เช่น

             – คุณชื่ออะไรครับ (คะ)

             – ผม (ดิฉัน) ชื่อ... ฯลฯ

โดยครูคอยแนะนำในการใช้คำถามและคำตอบที่ถูกต้อง

  

ขั้นที่ 4: การนำไปใช้

              • มอบหมายให้นักเรียนใช้คำพูดลงท้ายอย่างสุภาพไปพูดกับผู้ปกครอง โดยขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้ช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำการพูดอย่างสุภาพกับนักเรียน

 

ขั้นที่ 5: สรุปความรู้

             1. ครูและนักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงร่วมกัน  

ิ             2. นักเรียนบันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก

การวัดผลและประเมินผล

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ภาพประกอบแสดงลักษณะความความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง

2. ผู้ปกครอง

3. แบบทดสอบการวัดและประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

4. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1

5. สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษารหัสบทเรียน 1031

6. แบบฝึกหัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย