กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ปาฐกถาพิเศษ
"ความร่วมมือของภาคเอกชนและพลังคนรุ่นใหม่กับการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ"

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

จัดโดย โครงการคอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED)

 

"ประชารัฐ ต้องการที่จะทำให้เศรษฐกิจและประเทศไทยมีความยั่งยืน

โดยมองถึงยุทธศาสตร์ 3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ

ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ"

Tags