กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

28 มิ.ย. 60 – โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) นำโดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคม อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส - คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนปัญญาประทีป และ 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ได้แก่ 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดย นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร 
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โดย นางสาวสุรีย์ ชูรัฐเจริญ ที่ปรึกษา
กลุ่มเซ็นทรัล โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ที่ปรึกษา
บมจ.ซีพี ออลล์ โดย นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โดย นายอเนก บุญหนุน รองประธานคณะผู้บริหาร 
กลุ่มมิตรผล โดย นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บมจ.ปตท. โดย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ โดย นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์ และ สื่อสารองค์กร 
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย โดย นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ 
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ โดย ดร.เอกพล ณ สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
บมจ.ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป โดย นางวรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน จัดการประชุมร่วมกัน เพื่อรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐทั้ง 3,342 แห่ง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) จากแต่ละองค์กร นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกำหนดทิศทางและวางนโยบายการดำเนินโครงการระยะต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

 

ประชุมประชารัฐ

 

ประชุมประชารัฐ

 

Tags

ประชารัฐ,connext ed,โรงเรียนประชารัฐ,สานพลังประชารัฐ