กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

มิตรผล

ติดตามความคืบหน้า โครงการ CONNEXT ED ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา 

22 มิ.ย. 2560 - กลุ่มมิตรผลและกลุ่มบ้านปู จัดอบรมแนวทางจัดการเรียนการสอน และการผลิตสื่อการสอนระดับประถมศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้กับคณะครูโรงเรียนประชารัฐ 29 โรงเรียน จาก 10 จังหวัด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ทำหน้าที่อบรมวิธีการสอนใหม่ๆ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำสื่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ มีทักษะการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่การยืนสอนหน้าห้องเรียนอีกต่อไป รวมทั้งจัดหาหนังสือแบบเรียนทั้ง 3 วิชาให้กับนักเรียนได้ใช้ประกอบการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

Tags

connext ed,true4u,มิตรผล,บ้านปู,สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย