กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

11 ก.ค. 60

CONNEXT ED NEWS - ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ มาเป็นประธานการเปิดงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM)   ในงานนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 42 โรงเรียน ในความดูแลของ กลุ่ม ปตท.  ได้เข้าร่วมประชุมการสอนแบบ STEM ซึ่งเป็นการสอนแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียนนําความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้าและการพัฒนาสิ่งต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสําคัญในโลกโลกาภิวัตน์หรือทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 นี้ด้วย 

 

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่ได้จัดเตรียมให้กับโรงเรียนประชารัฐ ของกลุ่ม ปตท. คือ โครงการ Light for a better life เป็นโครงการตรวจสอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้มีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียน รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า การแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้เยาวชนไทยเป็นเด็กที่เก่งและดี มีคุณธรรม

 

Tags

stem,สะเต็มศึกษา,ประชารัฐ,ปตท,connext ed