กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0


12 ก.ค. 60
 CONNEXT ED NEWS- การพัฒนาผู้เรียนในปัจจุบัน ต้องพัฒนาในทุกมิติทั้งวิชาการและวิชาชีพ

 จากผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนในหมวดวิชาชีพ โดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้มอบงบประมาณให้กับโรงเรียน โดยทางครูผู้สอนวิชาการ ได้มีการจัดแผนพัฒนาด้านวิชาชีพ ทั้งหมด 3 หมวดวิชาชีพ เพื่อนำมาสอนให้กับนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการผูกผ้าลายต่างๆ การทำดอกไม้จันทน์และการทำปลาหมอเทศแดดเดียวและยังจะช่วยเสริมในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนอีกด้วย

นอกเหนือจากนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงด้วยตนเองแล้ว สิ่งที่ได้มากกว่านั้น คือ การฝึกสมาธิในการปฏิบัติงานมากขึ้น การทำงานเป็นทีม ความมีน้ำใจช่วยเหลือกัน ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มที่นอกเหนือจากตำราเรียน ยังเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่างยั่งยืน ซึ่งทักษะที่สำคัญนี้เป็นพื้นฐานของเด็กเก่งและเด็กดีต่อไปในอนาคต

Tags

connext ed,thai union,ไทยยูเนี่ยน,ประชารัฐ