กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0


4 ก.ค. 60 
CONNEXT ED NEWS- เอสซีจี ร่วมกับ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ พัฒนา “โรงเรียนประชารัฐ” เพื่อยกระดับการศึกษาให้สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน สู่การเป็น “โรงเรียนพอเพียง”

 

โครงการนี้ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับ 40 โรงเรียนที่เอสซีจีดูแล ผ่านโครงการเพิ่มทักษะการเรียนการสอนของครู การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งสร้างฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถสร้างอาชีพที่เหมาะสมในท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมการเกษตร เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการจัดการขยะ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงเริ่มด้วยการพัฒนาบุคลากรทั้งระดับผู้อำนวยการ ครู รวมทั้ง School Partner ซึ่งเป็นพนักงานจาก 3 กลุ่มธุรกิจของเอสซีจี ที่มีบทบาทเป็นคู่คิดให้แต่ละโรงเรียน รวมกว่า 200 คน ด้วยการจัดฝึกอบรม "การจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" เพื่อให้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง และสามารถนำไปขยายผลเพื่อพัฒนาให้เกิดโรงเรียนพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม 


สำหรับหัวใจของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ ครูต้องบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้เด็กทุกวันในการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่เชื่อมโยงกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักในโรงเรียน จนเกิดเป็นนิสัย และเป็นกรอบในการคิดวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยการยึดหลัก 3 ห่วง ได้แก่ การมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และหลัก 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม ที่จะทำให้งานบรรลุตามที่ตั้งใจไว้ และก่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านวัตถุ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านวัฒนธรรม

Tags

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง,scg,มูลนิธิยุวสถิรคุณ,connext ed,ประชารัฐ,โรงเรียนพอเพียง