กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

CONNEXT ED NEWS - การเรียนรู้ทักษะวิชาชีพกลายเป็นอีกสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญและนำมาเสริมกับการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ของโรงเรียนบ้านน้ำปายจังหวัดน่าน เกิดขึ้นจากผู้อำนวยการ น่านนที  คำแปงตัน พร้อมด้วยคณะคุณครู นักเรียน และ School Partner ได้ร่วมกันทำขึ้นจากแผนพัฒนาโรงเรียนตามที่ได้วางไว้

ทาง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของแผนพัฒนาโรงเรียน จึงอนุมัติงบประมาณให้กับทางโรงเรียนเพื่อดำเนินการตามแผนที่วางไว้  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพ ฝึกตนเป็นคนดี คนเก่ง และบูรณาการเข้ากับการทำงานร่วมกันเป็นทีม ผ่านกลยุทธ์การเพาะเห็ด และแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดเพื่อสร้างรายได้สู่ความยั่งยืน ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิชาการ และยังสอดคล้องกับอีกหลากหลายวิชา รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้และความยั่งยืนต่อไป จากการสนับสนุนครั้งนี้ อยากให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุก ให้โรงเรียน และชุมชน ได้มีส่วนร่วม จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในอนาคต

นอกจากการส่งเสริมทักษะวิชาชีพควบคู่กับวิชาต่างๆแล้ว ทางโรงเรียนยังได้มีการนำสื่อและอุปกรณ์มัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน กระตุ้นให้เด็กสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

Tags

true,สานพลังประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ