กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
:: 31/01/61 | TRUE ::การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ โครงการโรงเรียนประชารัฐ

CONNEXT ED NEWS - โลกที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การปรับตัวในทุกภาคส่วน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 1 ได้ดำเนินโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลและชุดอุปกรณ์ ที่โรงเรียนวัดปะโอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยดำเนินการให้กับโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 ที่อยู่ในโครงการประชารัฐจำนวน 23 โรงเรียน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนประชารัฐ 

ทั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจวิธีการ และแนวทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านการใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนการสอน อีกทั้ง สามารถแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนประชารัฐเบื้องต้นได้ เพื่อการใช้งานที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่เสมอ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน สิ่งจำเป็นสำหรับยุคนี้ จึงเป็นเรื่องของการปรับตัว พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/ 

Tags

connexted,สานพลังประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ,การฝึกหัดครู