กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
8

 

โรงเรียนกุศลวิทยา จ.สมุทรสาคร ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้แบบ Project Based Learning โดยการใช้กิจกรรมปลูกเมล่อนปลอดสารพิษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ภายใต้การสนับสนุนการสร้างโรงเรือนเพาะปลูก พร้อมระบบจ่ายน้ำ โดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED

 

กิจกรรมการปลูกเมล่อนได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยผลผลิตได้จัดจำหน่ายในรอบแรก สร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนมากกว่า20,000บาทภายในครั้งแรกที่เก็บผลผลิต สามารถปันผลให้แก่นักเรียนระหว่างเรียนและเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียนในอนาคตได้

 

จากกิจกรรมนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน และทำงานที่ได้รับมอบหมายจนประสบความสำเร็จ เรียนรู้การปลูกพืชวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดโรคพืช โดยสังเกตจากความผิดปกติของใบและลำต้น และแก้ไขปัญหาการเข้าทำลายของเชื้อโรคได้ ออกแบบลวดลายบนผิวเมล่อนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และยังเรียนรู้ที่จะสืบค้นข้อมูลการปลูกเมล่อนจากแหล่งต่างๆ ภายใต้การดูแลของคุณครู กัมพล นิยมหาญ ผู้คอยให้คำปรึกษาอีกด้วย

 

 

 

Tags