กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ในกลุ่มภาคใต้ภายใต้การดูแลของกลุ่มเซ็นทรัล จำนวน 20 โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่กลุ่มเซ็นทรัลได้พัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ (ศรร.) ผ่านการผลักดันและเพิ่มทักษะต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน โดยบูรณาการด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระวิชา

 

กลุ่มเซ็นทรัลขอขอบพระคุณ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และคณะทำงานนำโดยนายเฉลิม เรืองทองเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ภาคใต้ ที่ช่วยผลักดันจนประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมาย

 

เริ่มต้นจากการให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่โรงเรียนและพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง สู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ และเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ซึ่งจะมีฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียนไม่ต่ำกว่า 5 ฐาน ที่สามารถให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสามารถเข้ามาดูงานและเรียนรู้จากฐานเหล่านี้ได้ ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนในกลุ่มภาคใต้ภายใต้การดูแลของกลุ่มเซ็นทรัล เข้าร่วมรับการประเมินทั้งสิ้น 22 โรงเรียน และผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้งสิ้นถึง 20 โรงเรียน (จ.กระบี่ 8 โรงเรียน , จ.ตรัง 9 โรงเรียน และ จ.ระนอง 3 โรงเรียน) นับเป็นสถิติของความสำเร็จที่ได้รับการยกย่องและชื่นชมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมากมาย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนด้วยกันเอง ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของกลุ่มเซ็นทรัล โรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่มีส่วนร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้และการศึกษาอย่างยั่งยืน

 

 

 

Tags