หน้าแรก >> ข่าวสารโครงการฯ >> โครงการโรงเรียนประชารัฐ
“โครงการโรงเรียนประชารัฐ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

“โครงการโรงเรียนประชารัฐ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดทำบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐาน
และการพัฒนาผู้นำ ระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 22 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ คือ 1) เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นำในการบริหารสถานศึกษา ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิผลทางการศึกษา 2) เพื่อจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ 4) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, Critical Thinking) จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอน และการจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิตสาธารณะ เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และ 5) เพื่อยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสู่ระดับนานาชาติ
โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มาจากทุกตำบล
ในประเทศไทย ตำบลละ 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 7,424 โรงเรียน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนจากหลายสังกัดเพื่อเข้ารับการพัฒนาในระยะแรก จำนวน 3,322 โรงเรียน แบ่งเป็น 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,093 โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 184 โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 31 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน จำนวน 14 โรงเรียน โดยจะดำเนินการพัฒนาโรงเรียนอื่นๆในระยะต่อไป จนครบทั้ง 7,424 โรงเรียนตามเป้าหมายของโครงการ 
การดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ มุ่งเน้นการผสานความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศที่ครอบคลุม 6 ประเด็น 
ได้แก่ 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  2) การผลิตและพัฒนาครู  3) การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัย  
4) การบริหารจัดการ 5) การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และ 6) ICT เพื่อการศึกษา โดยการดำเนินงานของโครงการได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น 5 กลุ่มย่อย เพื่อทำการขับเคลื่อนโครงการในส่วนต่างๆ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษา/โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล กลุ่มที่ 2 หลักสูตรคู่มือการจัดการเรียนการสอน/ทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 3 พัฒนาผู้นำ/ครู/การมีส่วนร่วมของชุมชน  กลุ่มที่ 4 เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และกลุ่มที่ 5 พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่/Education Hub โดยมีการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมไปเป็นที่เรียบร้อย ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้  มีระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการในระยะแรก 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2559 และสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2561 
“โครงการโรงเรียนประชารัฐ” จะเป็นการผสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อเติมเต็มช่องว่างและสร้างความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่ง ที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การจัดการศึกษาของประเทศไทย