กำลังโหลดข้อมูล

โปรแกรม “สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ”

 
     
ดาวน์โหลด
 "โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ" 
 "คู่มือการใช้งานโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ"  

 

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ

 

สำหรับโรงเรียนในโครงการสานพลังประชารัฐทุกโรงเรียน จะได้รับมอบคอมพิวเตอร์ซึ่งบรรจุสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ในโครงการฯ  

โดยสามารถติดตั้ง "โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ" เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานสื่อต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

** ซึ่งจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ได้รับจากโครงการฯ **

โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบจากโครงการ ฯ

2. เข้าเว็บไซต์  www.pracharathschool.go.th   โดยเข้าเมนู การสนับสนุนด้านการศึกษา >> สื่อการเรียนการสอน >> โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนฯ

3. ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ จะปรากฎ folder บนหน้า Destop

** หมายเหตุ**  icon ในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

Zip

 

4. ทำการ unzip ไฟล์

5. เมื่อ unzip ไฟล์แล้ว ให้เปิด folder และทำการติดตั้งโปรแกรมโดยกดปุ่ม Set Up  ตามภาพ

set up

 

6. จากนั้น ทำตามขั้นตอนการติดตั้งตามภาพ  ( กด Next >> กด Install )

ืnext
  
install

7. เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎ "icon สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ" บนหน้า Destop 

8. สามารถคลิกที่ icon เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมได้ทันที โดยจะปรากฎหน้าโปรแกรมตามภาพ