เลือกโรงเรียนตามเขตพื้นที่การศึกษา

 

หรือ

 
# โรงเรียน ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
1. ด่านแม่คำมันพิทยาคม    
2. ทุ่งกะโล่วิทยา    
3. ท่าทองพิทยาคม    
4. บ้านกร่างวิทยาคม    
5. บ้านโคนพิทยา    
6. หนองพระพิทยา    
7. แสนตอวิทยา    
8. ไทรย้อยพิทยาคม