เลือกโรงเรียนตามเขตพื้นที่การศึกษา

 

หรือ

 
# โรงเรียน ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
1. นิคมสร้างตนเอง 1    
2. บ้านกระสังสามัคคี    
3. บ้านตะโกบำรุง    
4. บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)    
5. บ้านศรีถาวร    
6. บ้านสูงเนิน    
7. บ้านหนองตะเคียน    
8. บ้านหนองเก็ม    
9. บ้านหนองไผ่    
10. บ้านหนองไม้งาม 2    
11. บ้านห้วยปอ    
12. บ้านห้วยสำราญ    
13. บ้านห้วยเสลา    
14. บ้านเขาคอก    
15. บ้านเพชรประชาสามัคคี    
16. บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์    
17. บ้านแสลงโทน    
18. บ้านโคกกะชาย    
19. บ้านโคกรัง    
20. บ้านโคกสูง    
21. บ้านโคกเพชรไสยา    
22. วัดบ้านกันทรารมย์    
23. วัดบ้านตะโกตาพิ    
24. วัดบ้านปะทัดบุ    
25. วัดบ้านสนวน    
26. วัดบ้านเมืองโพธิ์    
27. วัดบ้านใหม่    
28. วัดสำโรง    
29. วัดอินทบูรพา