กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ดารา ต่อชีวี

รหัสพนักงาน
: 01000154
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 วัดหนองกระเบียน ขยายโอกาส อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี
40.81 -
-
- 9 128 11 80,000 TRUE ดารา ต่อชีวี
2 พิบูลปัทมาคม ประถม อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี
40.31 -
-
- 8 128 8 50,000 TRUE ดารา ต่อชีวี
3 วัดโป่งแค ขยายโอกาส อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี
36.38 -
-
- 10 169 11 80,000 TRUE ดารา ต่อชีวี