กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ดารา ต่อชีวี

รหัสพนักงาน
: 01000154
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1016490263 วัดหนองกระเบียน อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี
9 128 11 ขยายโอกาส 40.81 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 76 / 105 TRUE ดารา
ต่อชีวี
2 1016490238 พิบูลปัทมาคม อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี
8 128 8 ประถม 40.31 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 87 / 105 TRUE ดารา
ต่อชีวี
3 1016490249 วัดโป่งแค อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี
10 169 11 ขยายโอกาส 36.38 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 91 / 105 TRUE ดารา
ต่อชีวี