กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

สิทธิพงษ์ นวกิจบำรุง

รหัสพนักงาน
: 01002527
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1072630375 วัดโคกยายเกตุ อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
5 105 8 ประถม 46.43 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 7 / 105 TRUE สิทธิพงษ์
นวกิจบำรุง
2 1072630086 บ้านสระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
จ.สุพรรณบุรี
10 231 12 ประถม 41.27 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 70 / 105 TRUE สิทธิพงษ์
นวกิจบำรุง
3 1072630280 วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี
4 89 8 ประถม 35.69 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 7 / 105 TRUE สิทธิพงษ์
นวกิจบำรุง