กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ณัฏฐ์วรดี ชยากรฉัตรคุปต์

รหัสพนักงาน
: 01003059
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 วัดดอนเจดีย์ ขยายโอกาส อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี
43.80 -
-
- 10 201 11 80,000 TRUE ณัฏฐ์วรดี ชยากรฉัตรคุปต์
2 วัดบ้านทวน ประถม อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี
42.29 -
-
- 11 236 9 50,000 TRUE ณัฏฐ์วรดี ชยากรฉัตรคุปต์
3 วัดทุ่งสมอ ขยายโอกาส อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี
38.49 -
-
- 12 201 11 80,000 TRUE ณัฏฐ์วรดี ชยากรฉัตรคุปต์