กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

คมกริช มีระหันนอก

รหัสพนักงาน
: 01004266
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) ขยายโอกาส อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท
42.45 -
-
- 8 169 11 80,000 TRUE คมกริช มีระหันนอก
2 วัดท่ากระแส ขยายโอกาส อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท
39.75 -
-
- 9 83 11 50,000 TRUE คมกริช มีระหันนอก
3 วัดโพธิ์งาม ขยายโอกาส อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท
37.88 -
-
- 11 228 11 80,000 TRUE คมกริช มีระหันนอก