กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

กันต์ภัสสรณ์ ฟักเถาว์

รหัสพนักงาน
: 01004404
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1014310340 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
8 104 11 ขยายโอกาส 36.24 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 89 / 105 TRUE กันต์ภัสสรณ์
ฟักเถาว์
2 1014310342 วัดเจ้าเจ็ดใน อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
13 131 11 ขยายโอกาส 36.20 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 86 / 105 TRUE กันต์ภัสสรณ์
ฟักเถาว์
3 1014310339 วัดคู้สลอด อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
8 134 11 ขยายโอกาส 35.29 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 92 / 105 TRUE กันต์ภัสสรณ์
ฟักเถาว์