กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

กันต์ภัสสรณ์ ฟักเถาว์

รหัสพนักงาน
: 01004404
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) ขยายโอกาส อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
36.24 -
-
- 8 104 11 80,000 TRUE กันต์ภัสสรณ์ ฟักเถาว์
2 วัดเจ้าเจ็ดใน ขยายโอกาส อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
36.20 -
-
- 13 131 11 80,000 TRUE กันต์ภัสสรณ์ ฟักเถาว์
3 วัดคู้สลอด ขยายโอกาส อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
35.29 -
-
- 8 134 11 80,000 TRUE กันต์ภัสสรณ์ ฟักเถาว์