กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

คำแปลง ดอนจันดา

รหัสพนักงาน
: 01004467
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 ชุมชนบงเหนือ ประถม อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร
41.23 -
-
- 3 191 8 80,000 TRUE คำแปลง ดอนจันดา
2 ชุมชนบ้านท่าศิลา ขยายโอกาส อ.ส่องดาว
จ.สกลนคร
34.88 -
-
- 15 360 17 80,000 TRUE คำแปลง ดอนจันดา
3 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) ขยายโอกาส อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร
33.14 -
-
- 14 244 11 80,000 TRUE คำแปลง ดอนจันดา