กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

คำแปลง ดอนจันดา

รหัสพนักงาน
: 01004467
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1047540433 ชุมชนบงเหนือ อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร
3 191 8 ประถม 41.23 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 7 / 105 TRUE คำแปลง
ดอนจันดา
2 1047540457 ชุมชนบ้านท่าศิลา อ.ส่องดาว
จ.สกลนคร
15 360 17 ขยายโอกาส 34.88 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 91 / 105 TRUE คำแปลง
ดอนจันดา
3 1047540388 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร
14 244 11 ขยายโอกาส 33.14 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 87 / 105 TRUE คำแปลง
ดอนจันดา