กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

วรรณี รัตนบุรี

รหัสพนักงาน
: 01004645
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1080210299 บ้านคลองขุด อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
10 174 8 ประถม 42.64 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 7 / 105 TRUE วรรณี
รัตนบุรี
2 1080210300 วัดวังหีบ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
12 151 11 ขยายโอกาส 38.20 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 87 / 105 TRUE วรรณี
รัตนบุรี
3 1080210810 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
34 0 32 ประถมและมัธยม 0.00 200,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 6 / 105 TRUE วรรณี
รัตนบุรี