กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

วรรณี รัตนบุรี

รหัสพนักงาน
: 01004645
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 บ้านคลองขุด ประถม อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
42.64 -
-
- 10 174 8 100,000 TRUE วรรณี รัตนบุรี
2 วัดวังหีบ ขยายโอกาส อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
38.20 -
-
- 12 151 11 80,000 TRUE วรรณี รัตนบุรี
3 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประถมและมัธยม อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
0.00 -
-
- 34 0 32 200,000 TRUE วรรณี รัตนบุรี