กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

อรวรรณ ฮั่วจีน

รหัสพนักงาน
: 01004740
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 ชุมชนบ้านเชียงบาน ประถม อ.เชียงคำ
จ.พะเยา
53.90 -
-
- 11 122 8 80,000 TRUE อรวรรณ ฮั่วจีน
2 บ้านปางมดแดง ขยายโอกาส อ.เชียงคำ
จ.พะเยา
43.46 -
-
- 7 143 10 80,000 TRUE อรวรรณ ฮั่วจีน
3 บ้านแม่ต๋ำ ขยายโอกาส อ.เชียงคำ
จ.พะเยา
42.79 -
-
- 13 152 11 80,000 TRUE อรวรรณ ฮั่วจีน