กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

อรวรรณ ฮั่วจีน

รหัสพนักงาน
: 01004740
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1056320113 ชุมชนบ้านเชียงบาน อ.เชียงคำ
จ.พะเยา
11 122 8 ประถม 53.90 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 70 / 105 TRUE อรวรรณ
ฮั่วจีน
2 1056320119 บ้านปางมดแดง อ.เชียงคำ
จ.พะเยา
7 143 10 ขยายโอกาส 43.46 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 91 / 105 TRUE อรวรรณ
ฮั่วจีน
3 1056320111 บ้านแม่ต๋ำ อ.เชียงคำ
จ.พะเยา
13 152 11 ขยายโอกาส 42.79 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 74 / 105 TRUE อรวรรณ
ฮั่วจีน