กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

กรัณย์ สง่าศรี

รหัสพนักงาน
: 01005270
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 บ้านนาตาลคำข่า ขยายโอกาส อ.เต่างอย
จ.สกลนคร
41.26 -
-
- 10 309 12 100,000 TRUE กรัณย์ สง่าศรี
2 อนุบาลเต่างอย ประถม อ.เต่างอย
จ.สกลนคร
39.06 -
-
- 14 561 16 140,000 TRUE กรัณย์ สง่าศรี + ICT Talent
3 บ้านจันทร์เพ็ญ ขยายโอกาส อ.เต่างอย
จ.สกลนคร
34.62 -
-
- 11 258 13 110,000 TRUE กรัณย์ สง่าศรี + ICT Talent