กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

วิทยา อินทรวัลณ์กูล

รหัสพนักงาน
: 01005397
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ประถม อ.โคกสำโรง
จ.ลพบุรี
41.74 -
-
- 8 125 8 80,000 TRUE วิทยา อินทรวัลณ์กูล
2 วัดบ้านดาบ ขยายโอกาส อ.เมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี
41.30 -
-
- 13 198 11 100,000 TRUE วิทยา อินทรวัลณ์กูล
3 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ขยายโอกาส อ.พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี
41.21 -
-
- 13 250 11 50,000 TRUE วิทยา อินทรวัลณ์กูล