กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

วิทยา อินทรวัลณ์กูล

รหัสพนักงาน
: 01005397
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1016490089 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 อ.โคกสำโรง
จ.ลพบุรี
8 125 8 ประถม 41.74 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 75 / 105 TRUE วิทยา
อินทรวัลณ์กูล
2 1016490048 วัดบ้านดาบ อ.เมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี
13 198 11 ขยายโอกาส 41.30 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 86 / 105 TRUE วิทยา
อินทรวัลณ์กูล
3 1016490301 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม อ.พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี
13 250 11 ขยายโอกาส 41.21 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 91 / 105 TRUE วิทยา
อินทรวัลณ์กูล