กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว

รหัสพนักงาน
: 01006287
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1034710435 บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) อ.ตาลสุม
จ.อุบลราชธานี
10 224 11 ขยายโอกาส 53.78 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 79 / 105 TRUE วสิษฐ์
พันธุ์แก้ว
2 1034710438 บ้านหนองกุง อ.ตาลสุม
จ.อุบลราชธานี
7 267 11 ขยายโอกาส 53.06 150,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 92 / 105 TRUE วสิษฐ์
พันธุ์แก้ว
3 1034710445 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว อ.ตาลสุม
จ.อุบลราชธานี
6 257 16 ประถม 50.60 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 73 / 105 TRUE วสิษฐ์
พันธุ์แก้ว