กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว

รหัสพนักงาน
: 01006287
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) ขยายโอกาส อ.ตาลสุม
จ.อุบลราชธานี
53.78 -
-
- 10 224 11 100,000 TRUE วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
2 บ้านหนองกุง ขยายโอกาส อ.ตาลสุม
จ.อุบลราชธานี
53.06 -
-
- 7 267 11 150,000 TRUE วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
3 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว ประถม อ.ตาลสุม
จ.อุบลราชธานี
50.60 -
-
- 6 257 16 100,000 TRUE วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว