กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

สุเมธ แดงอำพันธ์

รหัสพนักงาน
: 01006393
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1023150040 บ้านไร่ป่า อ.เมืองตราด
จ.ตราด
7 129 8 ประถม 52.47 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 88 / 105 TRUE สุเมธ
แดงอำพันธ์
2 1023150043 วัดบางปรือ อ.เมืองตราด
จ.ตราด
6 121 8 ประถม 48.26 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 87 / 105 TRUE สุเมธ
แดงอำพันธ์
3 1023150065 บ้านอ่างกะป่อง อ.เขาสมิง
จ.ตราด
18 192 12 ขยายโอกาส 39.34 300,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว นภสินธุ์ ธานี 92 / 105 TRUE สุเมธ
แดงอำพันธ์