กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

สุเมธ แดงอำพันธ์

รหัสพนักงาน
: 01006393
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 บ้านไร่ป่า ประถม อ.เมืองตราด
จ.ตราด
52.47 -
-
- 7 129 8 80,000 TRUE สุเมธ แดงอำพันธ์
2 วัดบางปรือ ประถม อ.เมืองตราด
จ.ตราด
48.26 -
-
- 6 121 8 50,000 TRUE สุเมธ แดงอำพันธ์
3 บ้านอ่างกะป่อง ขยายโอกาส อ.เขาสมิง
จ.ตราด
39.34 -
-
- 18 192 12 300,000 TRUE สุเมธ แดงอำพันธ์ + ICT Talent