กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

นารีรัตน์ ปรีชากรณ์

รหัสพนักงาน
: 01007138
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1016490215 บ้านสระเตย อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี
14 183 11 ขยายโอกาส 43.69 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 92 / 105 TRUE นารีรัตน์
ปรีชากรณ์
2 1016490205 อนุบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง
จ.ลพบุรี
10 253 8 ประถม 41.23 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 75 / 105 TRUE นารีรัตน์
ปรีชากรณ์
3 1016490239 อนุบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี
10 172 8 ประถม 40.21 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 71 / 105 TRUE นารีรัตน์
ปรีชากรณ์