กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

นารีรัตน์ ปรีชากรณ์

รหัสพนักงาน
: 01007138
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 บ้านสระเตย ขยายโอกาส อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี
43.69 -
-
- 14 183 11 50,000 TRUE นารีรัตน์ ปรีชากรณ์
2 อนุบาลท่าวุ้ง ประถม อ.ท่าวุ้ง
จ.ลพบุรี
41.23 -
-
- 10 253 8 80,000 TRUE นารีรัตน์ ปรีชากรณ์
3 อนุบาลบ้านหมี่ ประถม อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี
40.21 -
-
- 10 172 8 80,000 TRUE นารีรัตน์ ปรีชากรณ์