กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

จีราภรณ์ สุภะพรชัยกุล

รหัสพนักงาน
: 01007303
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 อนุบาลเวียงแก่น ประถม อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย
46.69 -
-
- 11 266 8 80,000 TRUE จีราภรณ์ สุภะพรชัยกุล
2 บ้านม่วงยาย ประถม อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย
42.48 -
-
- 7 117 8 80,000 TRUE จีราภรณ์ สุภะพรชัยกุล
3 บ้านท่าข้าม ประถม อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย
32.85 -
-
- 8 143 13 100,000 TRUE จีราภรณ์ สุภะพรชัยกุล