กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

จีราภรณ์ สุภะพรชัยกุล

รหัสพนักงาน
: 01007303
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1057120570 อนุบาลเวียงแก่น อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย
11 266 8 ประถม 46.69 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 70 / 105 TRUE จีราภรณ์
สุภะพรชัยกุล
2 1057120568 บ้านม่วงยาย อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย
7 117 8 ประถม 42.48 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 74 / 105 TRUE จีราภรณ์
สุภะพรชัยกุล
3 1057120579 บ้านท่าข้าม อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย
8 143 13 ประถม 32.85 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 69 / 105 TRUE จีราภรณ์
สุภะพรชัยกุล