กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ธวัชชัย บุญสุขวีระวัฒน์

รหัสพนักงาน
: 01007789
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1057120641 อนุบาลจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย
7 122 8 ประถม 50.14 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 83 / 105 TRUE ธวัชชัย
บุญสุขวีระวัฒน์
2 1057120426 บ้านห้วยไคร้ อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย
12 402 16 ขยายโอกาส 36.29 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 91 / 105 TRUE ธวัชชัย
บุญสุขวีระวัฒน์
3 1057120725 แม่เจดีย์วิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย
36 692 24 มัธยม 0.00 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 73 / 105 TRUE ธวัชชัย
บุญสุขวีระวัฒน์