กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ธวัชชัย บุญสุขวีระวัฒน์

รหัสพนักงาน
: 01007789
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 อนุบาลจอมหมอกแก้ว ประถม อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย
50.14 -
-
- 7 122 8 80,000 TRUE ธวัชชัย บุญสุขวีระวัฒน์
2 บ้านห้วยไคร้ ขยายโอกาส อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย
36.29 -
-
- 12 402 16 80,000 TRUE ธวัชชัย บุญสุขวีระวัฒน์
3 แม่เจดีย์วิทยาคม มัธยม อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย
0.00 -
-
- 36 692 24 80,000 TRUE ธวัชชัย บุญสุขวีระวัฒน์