กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

พนม นาคสังข์

รหัสพนักงาน
: 01008945
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ ขยายโอกาส อ.จอมพระ
จ.สุรินทร์
51.42 -
-
- 16 226 11 50,000 TRUE พนม นาคสังข์
2 บ้านกันโจรง ขยายโอกาส อ.จอมพระ
จ.สุรินทร์
45.63 -
-
- 9 102 9 100,000 TRUE พนม นาคสังข์
3 โคกยางวิทยา มัธยม อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์
0.00 -
-
- 11 413 15 80,000 TRUE พนม นาคสังข์