กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

พนม นาคสังข์

รหัสพนักงาน
: 01008945
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1032650109 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ อ.จอมพระ
จ.สุรินทร์
16 226 11 ขยายโอกาส 51.42 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 75 / 105 TRUE พนม
นาคสังข์
2 1032650139 บ้านกันโจรง อ.จอมพระ
จ.สุรินทร์
9 102 9 ขยายโอกาส 45.63 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 88 / 105 TRUE พนม
นาคสังข์
3 1032650792 โคกยางวิทยา อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์
11 413 15 มัธยม 0.00 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 86 / 105 TRUE พนม
นาคสังข์