กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ปิยพร ภู่ประเสริฐ

รหัสพนักงาน
: 01008969
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1055250006 บ้านน้ำครกใหม่ อ.เมืองน่าน
จ.น่าน
15 119 11 ขยายโอกาส 47.76 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 91 / 105 TRUE ปิยพร
ภู่ประเสริฐ
2 1055250050 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) อ.เวียงสา
จ.น่าน
8 108 8 ประถม 46.60 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 90 / 105 TRUE ปิยพร
ภู่ประเสริฐ
3 1055250067 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว อ.เวียงสา
จ.น่าน
7 86 8 ประถม 40.16 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 74 / 105 TRUE ปิยพร
ภู่ประเสริฐ