กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ปิยพร ภู่ประเสริฐ

รหัสพนักงาน
: 01008969
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 บ้านน้ำครกใหม่ ขยายโอกาส อ.เมืองน่าน
จ.น่าน
47.76 -
-
- 15 119 11 100,000 TRUE ปิยพร ภู่ประเสริฐ
2 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) ประถม อ.เวียงสา
จ.น่าน
46.60 -
-
- 8 108 8 80,000 TRUE ปิยพร ภู่ประเสริฐ
3 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว ประถม อ.เวียงสา
จ.น่าน
40.16 -
-
- 7 86 8 100,000 TRUE ปิยพร ภู่ประเสริฐ