กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ฐิติวุฒิ แก้วสีดวง

รหัสพนักงาน
: 01009250
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 วัดอรัญญิการาม ประถม อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์
47.86 -
-
- 15 261 10 80,000 TRUE ฐิติวุฒิ แก้วสีดวง
2 หมู่ห้าสามัคคี ประถม อ.ตรอน
จ.อุตรดิตถ์
45.77 -
-
- 5 178 8 80,000 TRUE ฐิติวุฒิ แก้วสีดวง
3 ชุมชนวัดบรมธาตุ ประถม อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ์
44.20 -
-
- 10 189 9 100,000 TRUE ฐิติวุฒิ แก้วสีดวง